Obchodné meno: Mgr. Eva Černoková – Atelier Evalon 

Sídlo: Malé Orvište 39, 92201 Ostrov pri Piešťanoch IČO: 37510193

DIČ: 1043530653

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, číslo živnostenského registra: 304-7759

Email: [email protected]

Tel.: 0421905590617

Obchodné podmienky

Balíčky zasielam 1 – 2 pracovné dni po potvrdení objednávky. Pri platbe na účet, zasielam balíčky na druhý deň po pripísaní platby na môj účet. Zasielam aj na dobierku.

Kurzy sa platia vopred na účet najneskôr 3 dni pred začatím kurzu.
Reklamácie vybavujem v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Predávajúca nezodpovedá:
-za oneskorené doručenie alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom (slovenská pošta)
-za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou doručenia

BALENIE

Všetko posielam bezpečne zabalené v bublinkovej fólii

DOPRAVA

Všetky zásielky odosielam vždy DOPORUČENE 2.triedou // keďže pri 1.triede je podľa Slovenskej pošty doručovacia doba do druhého dňa len PREDPOKLADANÁ NIE GARANTOVANÁ. Je možné dohodnúť sa aj na poslaní cez kuriérsku službu.

Cena zásielky podľa hmotnosti a podľa tabuliek slovenskej posty. https://www.posta.sk/

reklamácie primárne na e-mailovej adrese [email protected]

POPIS SLUŽBY

Ponuka mimoškolského vzdelávania, suvenírov, bižutérie

Používatelia nás môžu kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na internetových stránkach, kde vyplnia pravdivé a bezchybné údaje o svojej osobe. Správne zadanie e- mailovej adresy Používateľa je nevyhnutné.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu je možné vykonať dobierkou alebo prevodom na bankový účet. Bankové spojenie: Poštová Banka a.s.

IBAN: SK8665000000000092330487 BIC:POBNSKBA

Cena je uvedená ako konečná, vrátane daní a poplatkov, vždy na príslušnom kurze podľa aktuálnej ponuky.

Zásady spracovania osobných údajov

Záleží nám na bezpečí vašich osobných údajov Od 25. mája 2018 sú vaše osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation), ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018.

Čo sú osobné údaje? Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú fyzickej osoby a na základe ktorých je identifikovateľná, najmä: meno a priezvisko, rodné číslo, lokalizačné údaje, kontaktné údaje, IP adresa, využívanie služieb, preferencie, atď..

Čo je spracúvanie osobných údajov? Pojem zastrešuje aktivity, ktoré sa s osobnými údajmi vykonávajú, napríklad: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, uchovávanie, poskytovanie, šírenie, kombinovanie, vymazanie, atď. a to bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovaným spôsobom alebo osobami.

Kto je prevádzkovateľom? Subjektom, ktorý zodpovedá za ochranu a spracúvanie vašich osobných údajov je spoločnosť Mgr. Eva Černoková – Ateliér Evalon ktorá sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných údajov, ktoré sú zabezpečené

Kto je dotknutou osobou? Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej údaje sú spracúvané. Dotknutá osoba má pri ochrane svojich osobných údajov svoje práva zaručené zákonom.

Na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje v Ateliéri Evalon budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne platných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu. Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia záväzkovo – právneho vzťahu, založeného objednávkou našich služieb a produktov, plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov. Vaše osobné údaje na marketingové účely (zasielanie Občasníka, ponuky služieb, produktov, ebookov, pozvánok na podujatia, atď.) spracúvame výlučne na základe vášho preukázateľného výslovného súhlasu – prejaveného záujmu o zasielanie – prostredníctvom nášho webu, e-mailu, Facebook-u, LinkedIn-u. Svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií môžete kedykoľvek odvolať. Atelier Evalon garantuje, že vami poskytnuté osobné údaje neposkytne bez vášho preukázateľného jednoznačného súhlasu tretím stranám (príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať), ani nijakou formou ich bez vášho súhlasu nezverejní (fotografie, referencie, apod.).

Aké osobné údaje o vás spracúvame? Zásady spracúvania osobných údajov strana 2 Na účely uvedené vyššie spracúvame v súlade s požiadavkou minimalizácie danou Nariadením GDPR vaše osobné údaje v tomto rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e- mail, telefón. Citlivé osobné údaje (napr. informácie o zdravotnom stave dotknutej osoby apod.) Atelier Evalon nespracúva.

Ako a kde budú vaše osobné údaje spracúvané? Spracúvanie osobných údajov pre potreby Atelieru Evalon prebieha prostredníctvom zabezpečených protokolov https://, ktoré zaisťujú autentizáciu, trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť. Komunikácia s prípadnými subdodávateľmi (sprostredkovateľmi) prebieha výlučne prostredníctvomšifrovanej komunikácie.

Narušenie bezpečnosti Aj napriek zabezpečeniu dát v zmysle Nariadenia GDPR má Atelier Evalon na základe pravidla prijatia zodpovednosti vytvorený systém riešenia bezpečnostného incidentu, ktorý spočíva v minimalizácii škôd, oznámení incidentu dotknutým osobám a Úradu na ochranu osobných údajov, ak to zákon vyžaduje. Technické zariadenia sú zabezpečené tak, aby nedošlo k majetkovým alebo nemajetkovým škodám na právach fyzických osôb. Pre prípad fyzického alebo technického incidentu je zabezpečená obnova dát a prístup k nim.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Proces spracúvania sa končí dosiahnutím účelu, pre ktorý boli osobné údaje získané a uplynutím lehôt daných všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení a zmene niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.mája 2018. Ak nie je potrebné uchovať osobné údaje na iný účel alebo z iných dôvodov, osobné údaje zlikvidujeme. Likvidácia sa vykonáva vymazaním údajov zo všetkých systémov vrátane záloh a skartovaním listinných dokumentov.

Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom? Atelier Evalon spracúva vaše osobné údaje predovšetkým prostredníctvom svojich štatutárov. Zároveň vás ubezpečuje, že spracúvanie osobných údajov prostredníctvom prípadných subdodávateľov (účtovník, IT technik apod., ktorí sú v tomto prípade sprostredkovateľmi) je právne ošetrené nenapadnuteľnými zmluvami, ktoré zabezpečujú ochranu vašich údajov v zmysle GDPR.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom? V zmysle Nariadenia GDPR a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak, máte právo na prístup k vašim osobným údajom (t.j. vedieť, či a aké osobné údaje o vás spracúvame), máte právo na opravu, doplnenie a aktualizáciu vašich údajov, právo na prenos (zaslanie vašich údajov v

elektronickej podobe vám alebo novému poskytovateľovi služieb na vašu žiadosť). Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov na právnom základe (bez vášho súhlasu) a kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli na marketingové účely. Počas overovania správnosti spracúvaných osobných údajov môžete žiadať o obmedzenie ich spracúvania. V zmysle zásad uvedených vyššie (po uplynutí zákonných lehôt) máte právo na „zabudnutie“, t.j. požiadať o výmaz vašich osobných údajov z našich informačných systémov a listinných archívov. V prípade vzniku bezpečnostného incidentu máte právo na informáciu o tom, či došlo k úniku osobných údajov, týkajúcich sa vašej osoby a či existuje potenciálne riziko vzniku ujmy. Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov môžete uplatniť tým, že napíšete na adresu Atelieru Evalon alebo kontaktujete ktorúkoľvek z konateliek.

Ako často aktualizujeme tieto zásady? Atelier Evalon pravidelne kontroluje Zásady spracúvania osobných údajov v súvislosti so zmenami platnej legislatívy a prípadnými zmenami organizačnej štruktúry a vnútrofiremných procesov (organizačných a technických opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania) a zabezpečuje, aby ich aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle. Tieto Zásady spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 1. 4. 2022.